bilderdijkhetbuitenleven

Bilderdijk (trad.), Het buitenleven

Important poète et traducteur néerlandais, Willem Bilderdijk a dû s'exiler loin de son pays1 au moment où il rédige cette traduction de L’Homme des champs2. Elle paraît à Amsterdam, en 1803, peu après celle de Brinkman, publiée en 1802-1803 sous le titre De Veldeling3.

Or, de toutes les traductions du texte, l'œuvre de Bilderdijk est sans doute celle qui a eu le plus grand impact dans la culture cible, en raison de son caractère polémique : paradoxalement, le poète néerlandais attaque violemment le texte qu'il s'est attelé à diffuser auprès de ses compatriotes et la version qu'il en propose constitue en réalité un profond remaniement du poème de Delille.

Le titre, Het buitenleven, signifie littéralement “la vie au grand air4”.

Bilderdijk élimine la préface originale, remplacée par une épître dédicatoire et un avant-propos (Voorrede) de sa plume.

Ce poème liminaire n'aborde pas l'œuvre de Delille, mais constitue une action de grâce envers l'aristocrate qui, selon Bilderdijk, l'a tiré d'un silence mortifère :

AAN DE HOOGWELGEBOREN VROUWE, MEVROUWE DE BARONESSE BIGOT DE VILANDRIE, GEBOREN VAN HERZEELE.

ô Gy, wier vriendelijke dwang
Mijn kranken, sluimerenden zang
Gewekt hebt uit den slaap, den doodslaap, die my boeide !
Uit wier gevoelvol, sprekend oog,
Wen alles my verliet, mishandelde, en bedroog,
Een Engel van den hemelboog
My toeloeg met een' troost, die uit den boezem vloeide !
Wier hart… mijn lot beklaagde? – Neen,
Maar, hoe beklagenswaard het scheen,
Veredelde in mijn oog, toen gy't benijdbaar achtte !
Wier kracht, wier grootheid van gemoed
My voor my-zelven blozen doet,
Wanneer zich't hart vergeet in nuttelooze klachte !
Gy, met zoo weinigen op aard,
Het voorrecht van een kunne waard,
Gevormd tot's aardrijks heil en's onheils smartverzoeting,
Verwacht hier, ô verheven Vrouw,
In wie ik, voor een Vrouw, een hulprijk' God beschouw,
Van mijn vervallen Kunst geen statige begroeting !
Ach! is't met ijdle woordenpraal
Dat ik u, 't geen mijn hart u schuldig is, betaal ? –
Neen, neem mijn stillen dank en sprakelooze hulde,
Neem, wat mijn zwijgend hart u op mag dragen, aan ;
En prijke, zoo 't uw kieschheid dulde,
Uw naam aan't voorhoofd dezer blaân !

Brunswyk, in Herfstmaand 18025.

L'avertissement présente un grand intérêt pour éclairer la démarche du traducteur, nous le reproduisons donc dans sa quasi intégralité.

Dès les premières lignes, Bilderdijk s'applique à dégonfler une baudruche. Il oppose à l'extrême ferveur avec laquelle le poème fut accueilli, dès l'automne 1800, dans les cercles hollandais, une impression personnelle nettement moins enthousiaste, puisqu'il explique avoir surtout reconnu au poème de Delille le mérite d'être composé “en bon français”.

Het was, zoo ik my niet bedriege, in het Najaar van 1800, wanneer eenige Hollandsche Dames, door smaak, kunsttalenten, en al wat in eene Vrouw den naam van begaafdheid mag dragen, onderscheiden, my het toen versch in het licht verschenen Dichtstuk van den Abbé DELILLE, l'Homme des Champs, ou les Georgiques Françoises, bekend maakten, en de geheele wareld weet, met wat geestdrift dat stuk toen ontfangen, en als een kleen wonder in zijne soort aangezien, ja men mag zeggen, tot boven de wolken verheven wierd. Voor my, schoon verre af van er een Meesterstuk in te zien, of in den grond, met het werk te vreden te zijn, ik vond er, met al het genoegen van een’ oud Liefhebber der Poëzy, in wien de vatbaarheid voor het schoon nog niet uitgesleten is, eene doorgaande keurige versificatie, by verscheiden schoonheden van detail, en vooral (het geen in onze dagen eene der grootste zeldzaamheden, en eene zeer ongemeene verdienste onder de Franschen geworden is, waar ik voor my-zelven eenen grooten prijs op stelle) ik vond er goed Fransch in6.

Ce n'est donc, poursuit Bilderdijk, que pour plaire à ses compatriotes, qui accordaient du prix à son approbation et à ses talents, qu'il a entrepris, mu par leurs encouragements, une traduction à laquelle il ne donnait d'abord pas d'importance et qu'il ne comptait pas publier. Puis il explique, formulant au passage un éloge distinct du chant 3 :

Op deze wijse had ik den Eersten en den Derden Zang (welke laatste zekerlijk de schoonste, of liever de eenige schoone Zang van het Dichtkunst is, want de andere hebben niet dan eenige losse schoonheden zonder samenhang) overgebracht, wanneer de Boekverkooper Allart, in Amsterdam, eene Vertaling van het Fransche Oorspronklijke aangekondigd hebbende, my deed aanzoeken om dezelve op my te nemen. Ik deelde hem den staat van mijnen arbeid mede, en nam aan, in myne ledige uren voort te werken, op den voet, waarop ik 't ingesteld had; maar, helaas! mijne omstandigheden veranderden, mijne tusschenuren werden beperkt, besnoeid, en weggenomen door veelvuldige beletsels en allerlei nieuwe bezigheden7.

Une maladie s'étant ajoutée à ces difficultés, Bilderdijk explique avoir failli renoncer et écrire à Allart de confier le reste du travail à un tiers, avant de profiter de sa guérison pour finalement achever sa tâche. Mais à ce stade, il indique avoir choisi à l'occasion de s'écarter radicalement de Delille, au motif que ses principes lui interdisent d'adhérer aux idées de Buffon et autres naturalistes.

Doch wat geve ik in deze navolging ? De naauwkeurigheid eener eigenlijk gezegde Vertaling ? Eene volstrekte eenvormigheid met het Oorspronklijke ? – Neen, mijne Lezers ! - Zoo de naauwkeurigheid in het overbrengen eene verdienste is, ik heb ze doorgaands in acht genomen, waar ik niet oordeelde den Schrijver te moeten verlaten, maar zeer dikwijls wijke ik hemelsbreed van hem af. Die my kennen, weten dat de gevoelens van een Abbé Delille de mijnen niet zijn kunnen, en misschien hebben de harten van Oorspronklijken Schrijver en Navolger nooit oneenstemmiger geslagen dan hier. Ik ben, en verklaar het openlijk, noch Buffonist, noch Natuurkundige in den hedendaagschen smaak, ik vermeet my niet, Gode gelijk te zijn ; ik vlei geene heerschende begrippen, noch ontveins de mijnen. Met één woord, mijn beginsels verschillen in 't Godsdienstige zoo wel als in 't Filosofische, in de Natuur-, als in de Zielkunde, in Rechts- als in Staatsbegrippen, zoo oneindig, dat het wonder zou zijn, zoo onze Aesthethica en Poëtische genie veel naar elkander geleken. - Groote bewonderaars van Delille, terug ! 't Is derhalven voor u niet, dat deze Navolging deugt. Maar gy, rechtschapen Nederlanders, die by Vaderlandsche zucht voor Godsdienst, orde, regelmaat, waarheid, en schoonheid, liefde voor den grond uwer geboorte voedt, en als Christenen, belang stelt, in deugd en in menschelijkheid ! 't is voor u, dat ik geschreven heb, en uwe stem ben ik zeker, weg te dragen8.

Et Bilderdijk d'indiquer, donnant la mesure de ses interventions sur le texte :

Ik zal hier geene uitvoerige beoordeeling van het Oorspronklijke geven. De voorrechten waar het op roemen mag, heb ik reeds opgehaald, en het gebrek aan eene recht Dichterlijke bevatting van het geheel des onderwerps en wat daar van afhange, was in mijne Navolging niet weg te nemen, zou 't eene Navolging zijn, dat is, het Oorspronklijke in vorm en leiding byblijven. Doch, dit heb ik kunnen doen, aanstotelijkheden verzachten, trekken van valsch vernuft of van valschen smaak, (van beiden vindt men er) uitwisschen; het te ruim gezegde, inperken; het te algemeen uitgedrukte, bepalen, het verward gedachte duidelijk maken, volstrekte misvattingen te recht wijzen9 […].

En outre, Bilderdijk explique avoir ouvert le poème à certaines réalités locales, d'importance pour ses lecteurs :

Zoo heb ik, om van het laatste punt alleen te gewagen (eene vergelijking met den Franschen text zal de overige best doen kennen, en mijne kleine Aanteekeningen zullen er hier en daar nog wel iets van doen opmerken) in den Derden Zang, de wording van 't Veen, de vorming der Drempels in de monden onzer rivieren en havens, den oorsprong der Duinen, met meer of minder uitgebreidheid beschreven of aangeroerd: In den Tweeden, over den valschen smaak in de zoogenaamde Engelsche Tuinen, over 't Grondbeginsel van 't Schoon, over de verzwakking van den stroom onzer Rivieren door de menigte van afleidingen, over de ongezondheid der moerassige bergdallanden, uitgewijd. Zoo heb ik in den Wierden van het Noorderlicht gewaagd, door den Schrijver geheel voorbygezien. Ik zwijg van kleinere en meer in het voorbygaan ingemengde, het zij dan Zedelijke , het zij Natuurkundige of Dichterlijke Aanmerkingen10.

Or cette vaste adaptation du texte à ce que Biderdijk appelle “l'esprit général néerlandais” le conduit à revendiquer une sorte de paternité complète sur la traduction :

Maar alle deze veranderingen, maar de algemeene Nederlandsche geest, dien ik er in trachtte te brengen, brachten mede, dat ik den Schrijver niet meer sprekende kon onderstellen, maar my geheel in zijn plaats stellen moest. Eenige overeenkomst in ons -beider lot als Uitgewekenen, heeft my toegelaten, weinige zijner persoonlijkheden te bewaren, doch over het geheel heb ik ze moeten voorbygaan, of met dat geene verwisselen, wat my mijn hart, nu eenmaal warm geworden voor een onderwerp 't geen ik my toeëigende, ingaf: en msschien dat het Dichtstuk by deze in de plaatsstellingen van het een voor het ander, in belang of kracht niet verloren heeft. […] 't Spreekt van zelfs, dat ik dus ook alom, waar de zaak het meêbracht, Nederlanders ('t zy Staatsmannen, Geleerden, Dichters, of Kunstenaars) voor Franschen genoemd, en vele tooneelen in Holland overgebracht heb. Wiets, inderdaad, was natuurlijker. En daar mijne bewerking dus, voor eene Vertaling, een Navolging wierdt11, kan men licht begrijpen, dat ik my niet genoodzaakt achtte, het rampzalig Epizode des Tweeden Zangs over te nemen12 […].

Bilderdik consacre ensuite un long paragraphe aux notes, en mêlant de nouvelles piques contre Delille (il affirme les réduire au motif que ses propres vers ne seront pas obscurs et il juge le poète français bien imprudent d'avoir reproduit les vers des auteurs avec lesquels il pensait rivaliser) à un éloge marqué des remarques les plus scientifiques, de sorte qu'il fait une nouvelle fois exception pour le chant 3.

Eindelijk : de Autheur heeft eene menigte, en daar onder zeer wijdloopige Aanteekeningen achter zijn werk gevoegd. Ik zal niet spreken van die, welke bloote aanhalingen zijn van plaatsen uit andere Dichters, tegen welke hy in zijn Dichtstuk getracht heeft te worstelen, en van welke hy waarlijk wel het een en ander had mogen terug houden. Van zelfs zmoesten deze in mijne Navolging wegvallen. Maar daar zijn 'er, inzonderheid op den Derden Zang, vele, die eene uitgebreider verklaring van het geen in het Dichtstuk gezegd of aangevoerd is, behelzen. Zy waren misschien hier en daar noodig. Voor my, ik geloof alomme duidelijk genoeg te zijn, om mijne Lezers geene ophelderende Aanteekeningen te doen verlangen, ook zal men gereedelijk met my instemmen, dat men niet in een Dichtstuk behoorde te brengen, het geen men er niet verstaanbaar genoeg in weet uit te drukken. Doch al verwerpt men ook alle Aanteekening ter verklaring of opheldering, eene Aanteekening is somtijds dienstig om gronden vast te stellen, welke niet eigenlijk tot het Dichtstuk behooren, maar die men by de lezing ondersteld wil hebben : en van dezen aart zijn er eenige, en daar onder die der lezing en overdenking overwaardig zijn. Ik heb de zoodanigen overzulks behonden, doch niet in alle hare uitgebreidheid. Men zal ze zoo kort stzangetrokken vinden als mogelyk, alhoewel ik ze aan den Lezer die 't Fransch verstaat, in hare oorspronklijke roen blijf aanbevelen. Er zijn er, ik herhaal het, zeer schoone onder, en die eene herhaalde leezing verdienen, alhoewel zy dan ook den oppervlakkigen liefhebber van de Filosofie onzes tyds kenteekenen13.

Bilderdijk ajoute encore – et cette remarque persiste à mettre en valeur le chant\ 3 – que, si ce travail n'a guère mis en branle ses affects (il précise que Delille n'a rien d'un tragique comme Sophocle et qu'il a peiné à le suivre dans les jeux de simple “versification” qui sont comme son “élément”), il a du moins le mérite de l'aider à favoriser un enrichissement de la langue néerlandaise, en le forçant à trouver des moyens d'y exprimer des notions scientifiques14.

Le traducteur motive alors le titre qu'il a choisi.

Zeker is hy de eenvoudigste en natuurlijkste, maar het is ook de eenigste die de zaak uitdrukt. L'Homme des Champs is noch Land-, noch Akker-, noch Veldman. Veldeling15 zou belachlijk zijn, en drukt eenen Satyr, Silvaan, Faun, en al wat men wil van dien aart, maar geen' Liefhebber van 't landleven uit, die, geen Landman zynde, zich op 't land vestigt, gelijk het, om aan 't werk, en aan 's Schrijvers denkbeeld te beandwoorden, zou moeten doen. Alleen het woord Buitenleven geeft het op 't land leven van zoo iemand te kennen, en ik weet er geen ander dan dit voor. De onbestemde benaming van Georgiques, die niets zegt dan door de toespeling op Virgilius Leerdicht op den Landbouw, laat zich in het Nederduitsch niet kennelyk vertalen. Ook zou men, om aan den aart der Taal te voldoen, het stuk dan niet Landbouwgedichten, maar, naar zijn onderwerp, de Landbouw moeten noemen, waar voor het werk te veel en te weinig bevat. Ik blijve dus by Het Buitenleven. Dit, in den echten zin van het Neêrduitsche woord, maakt het ware en eenige onderwerp des Gedichts uit16.

Avant de signer sa préface, encore une fois de Brunswick, en 1802, Bilderdijk revient in fine sur sa situation. Cette traduction devra rappeler son exil à sa patrie17.

Le choix métrique de Bilderdijk ne diffère pas de celui de Brinkman. Il utilise des vers à rimes suivies et une mesure qui correspond en langue germanique à l'alexandrin18. Mais comme il l'annonce dans l'avertissement et comme certains critiques le lui reprocheront vertement, de nombreux éléments sont ajoutés ou modifiés (ainsi l'éloge de Buffon cède-t-il le pas à celui du naturaliste De Luc). On peut juger de son travail en observant, comme pour les autres traductions, la manière dont il rend le passage sur le grain de sable (chant 3, vers 201-220) :

Maar, zonder, verr' van huis, door berg en dal te dwalen,
Beschouwt den marmersteen, waar men uw wanden pralen!
Wat rijkdom houdt hy in, wat onmiskendren blijk
Der mengeling van het erts- en van het dierlijk rijk!
Hoe schrikbaar voor 't verstand! Oneindige verslinding
Toont elk eene ader ann in nieuwe stofverbinding!
Uit kalkaard saamgesteld van 't zwemmend schelpgediert,
Is 't hun verdelging slechts, waar uit zijn oorsprong wierd.
Maar welk ontzettend tal, wat rijkheid van bezieling,
Moest in dees enklen brok een prooi zijn van vernieling!
Hoe lang heeft de Oceaan hun lijken niet bespoeld,
Hoe lang zijn werkend vocht hun mengsels doorgewoeld!
De zee had ze aangevoerd: heur boorden ingekrompen,
Verliet zy ze in 't gebergt in halfgevormde klompen.
De stormwind bracht ze weêr in 's afgronds ingewand:
De zee hergaf ze op nieuw en wierp ze weêr op 't strand.
Dus beurtlings door 't geweld van golven, lucht, en stormen,
Gekleinsd, gedroogd, gekneusd, met telkens nieuw hervormen,
En eindlijk door den tijd in de open lucht gehard,
Zie daar den schelp een rots, waar op de beitel schart!
Die rots, met aarde omkleed, lag in den berg verzonken;
Een onweêr heeft ze ontdekt, tot brokken gruis geklonken.
Maar door den tijd, het vocht, en aarde en lucht, gebaard,
Zien we in dit enkle gruis een wareld opgeklaard19.

A première vue, Bilderdijk conserve la séquence, choix d'autant plus visible qu'il a soin de diviser son texte par des alinéas, comme dans l'original.

Il ne parvient pas à la concision du texte source (il mobilise quatre vers de plus), mais il est attentif à son harmonie et en rend les mouvements exclamatifs comme les parallélismes (“Wat rijkdom / wat onmiskendren blijk”, “Hoe lang / Hoe lang”, etc.). De même, l'homophonie “Le reprit, le rendit” trouve un équivalent dans la suite de participes “Gekleinsd, gedroogd, gekneusd” et les effets de liste sont conservés (“door den tijd, het vocht, en aarde en lucht”). Mais si la forme est ainsi, non sans brio, globalement respectée, le traducteur altère profondément le sens du texte.

Conformément à son programme “chrétien”, il censure ce que le passage pouvait avoir de problématique pour le théologien. Bien que Delille reste prudent, son traducteur élimine toute allusion à une longue durée susceptible de mettre en crise le récit biblique de la Création. Au début du mouvement, là où Delille annonce d'emblée que le fragment de marbre archive “une grande histoire”, Bilderdijk n'en fait plus qu'une preuve de “l'alliance des règnes minéral et animal” (“Der mengeling van het erts- en van het dierlijk rijk”). Le mot clé – dans le discours naturaliste – de “révolution” est pareillement gommé et dans les derniers vers, le terme d'histoire est derechef soigneusement écarté, car toute référence à l'érosion est effacée, ce qui explique aussi l'élimination du tour très admiré “Ce marbre fut un roc, ce roc n’est plus qu’un grain”.

L'affadissement est considérable, puisque le vertige temporel, motif clé du sentiment de sublime chez Delille, n'est plus suscité. Le lecteur est confronté à une forme particulièrement élevée, avec ses effets d'intonation exclamative marquée, mais l'émotion qui justifiait un tel sertissage verbal, tout en s'en nourrissant, paraît, sinon sans cause, du moins assez ténue… Alors que chez Maunde, par exemple, les altérations peuvent être expliquées par une sorte de maladresse, c'est parce que Bilderdijk comprend parfaitement le sens du texte français qu'il le remanie, selon un parti pris idéologique.

On pourrait comparer ici encore Bilderdijk à un bernard-l'ermite. La matrice des notes de fin, organisées par chant, est conservée, mais nombre d'entre elles sont de son cru, ce qu'il signale par une initiale, “B.”. Or, s'il réduit sans pitié, comme il l'a annoncé, les notes d'origine, le traducteur n'hésite pas à étendre ses propres remarques : l'une d'elle mobilise près de quatre pages20. Et la controverse scientifico-théologique s'y déploie également, puisque, pour conserver notre exemple, le passage du grain de sable fait l'objet d'une note entièrement remaniée, signée là encore B., qui y attaque les explications “à la Buffon21” et de ce fait, s'oppose derechef à Delille, que Bilderdijk paraît traiter comme l'auteur de tous les commentaires.

Le volume inclut encore une postface (Nabericht) de six pages, placée après les notes22. Bilderdijk y revient moins sur son propre travail que sur la poétique de Delille, envers lequel il se montre une dernière fois fort critique. Il prétend ainsi répondre à la demande d'amis qui l'ont prié d'exposer, sincèrement (“openhartig”) et impartialement (“onpartijdig”), ce qu'il pensait trouver de bon ou mauvais dans l'œuvre (“ten goede en ten kwade van dit Dichtstuk23”).

Bilderdijk appelle à distinguer dans chaque poème un mérite relatif, susceptible d'imposer le texte à l'attention à sa sortie, et un mérite absolu, seul garant d'une gloire durable. Il compare alors Delille à Du Bartas : l'un et l'autre possèdent le premier type de mérite, avec des qualités réelles, mais comme son prédécesseur Delille ne marquera pas l'histoire. S'il s'impose avec justice pour l'heure, c'est en raison de la piètre qualité générale de la production poétique française contemporaine : “Ik ten minste, beken openhartig, in tien jaren tijds geene Fransche Poëzy onder 't oog te hebben gehad, die by dit zelfde Dichtstuk noemenswaardig is24.” Quant au mérite absolu, Delille n'est pas un poète au sens plein du terme, et Bilderdijk s'en explique par trois remarques d'ordres différents.

1. – Delille est un versificateur hors ligne, absolument magistral, et Bilderdijk précise qu'il inclut ici dans la versification toute la mécanique du style, de la langue et de la mesure (“het werktuiglijke van den stijl, de taal, en de maat25”). Dans L'Homme des champs, cet ensemble est presque constamment “pur, beau, harmonieux, précis et en somme excellent” (“zuiver, schoon, welluidend, keurig, en over 't geheel genomen uitmuntend26”). Or il ne s'agit pas là d'une mince prouesse et Bilderdijk rend un hommage très marqué au poète français : sur ce point au moins, il mérite d'être non seulement célébré, mais aussi entièrement imité (“allen lof, en wat meer is dan lof, alle navolging27”).

2. – Mais il lui manque le véritable génie poétique (“eigenlijke Dichtergenie28”) de la composition, qui, pour Bilderdijk, devrait se manifester par une détermination poétique ou du moins raisonnable du sujet (“Dichterlijke, of zelfs Wijsgeerige omvatting van 't onderwerp”), la distribution (“verdeeling”) de la matière, l'exécution (“uitvoering”), la complétude de la pensée (“volheid van denkbeelden”), du discernement dans la sélection de ce qui peut être dit ou non (“juistheid in de keus van het geen men gebruiken en het geen men onderdrukken kon”), du discernement dans le placement et l'usage de ce qui aura été retenu (“juistheid in de plaatsing en aanwending van het geen men verkoos te gebruiken29”). L'Homme des champs ne présente aucune de ces qualités. L'œuvre est atrocement mal divisée, il n'y a ni organisation ni choix sensibles dans la matière et la pensée y est pauvre. Faisant écho à son avant-propos, Bilderdijk indique que le parcours des chants 1 et 4 persuade tout lecteur que l'auteur n'y a exercé aucun discernement. Séduisant pièce par pièce, le chant 3 s'avère lui-même, si l'on ne considère que sa structure, aussi entièrement dépourvu d'une organisation susceptible de satisfaire l'esprit. Les faibles transitions ne font guère illusion :

Ten eenenmaal ontbloot van Dichterlijke overgangen, worden de afdeelingen, in plaats van natuurlijk uit elkander voort te spruiten, dikwijls met een aanstotelijk Maar, Ook, Nog, enz. samengeknoopt, dikwijls los en plomp aan één gehaakt, […] met zichtbare moeite om de wending der eens aangevangen rede gaande te houden30.

3. – L'imagination poétique est absente. Quant aux épisodes, peu convaincants, ils montrent qu'en dépit de tout le “sentimentalisme” (“het sentimenteele31”) vainement mobilisé par Delille, il reste entièrement étranger à la tendresse et à l'émotion vraies (“ware tederheid en gevoel32”). Or il s'agit là d'un troisième critère crucial pour Bilderdijk, qui le conduit à ironiser :

[…] het hart zich tegen zijne schilderingen verzet. Zeker, zoo het waar is, dat de gevoeligheid van hart alleen den Dichter maakt, geene verdienste in eenig ander punt, zelfs niet de rijkste Dichterlijke verbeelding, kan een zoodanig gebrek vergoeden. Neem der Non hare kuischheid, den Held zijnen moed, en den Dichter de tederheid van hart af, en zie dan wat er overblijft33 !

Bilderdijk passe ensuite rapidement sur d'autres réserves, car elles ne concernent plus le caractère poétique ou non du texte. Il juge que Delille oscille politiquement entre deux partis (probablement celui de la monarchie et celui des anciens philosophes) en cherchant à les ménager l'une et l'autre. À nouveau, il lui reproche de professer des idées religieuses corrompues, de trop citer les auteurs qu'il a imités et de produire des fictions languissantes, traits qu'il rattache cependant une dernière fois à l'absence de sentiment vrai qu'il croit trouver dans le texte : ce “continuel manque de chaleur” (“het doorgaand gebrek aan warmte34”) ne serait pas sensible dans un texte réellement jailli de la poitrine de son auteur.

La conclusion est cinglante : Delille est “un beau, un excellent versificateur, et rien qu'un très médiocre poète” (“een schoon, een uitmuntend Versificateur, en niet dan een zeer middelmatig Dichter35”).

L'édition, particulièrement soignée, est richement illustrée. Outre une élégante vignette en page de titre, chaque chant reçoit deux images : il s'ouvre sur un bandeau, mettant en scène des putti dans différentes activités, et se clôt par un cul-de-lampe, les deux gravures étant propres à chaque section.

Dans le cas du chant 3, le bandeau est étroitement lié au passage sur l'herborisation et l'observation de la faune locale. Trois bambins comparent une plante à sa description dans une flore, et celui qui tient le rameau montre aux deux autres, en arrière plan, un groupe de cervidés. L'image est signée par le peintre et graveur Reinier Vinkeles, renommé pour ses paysages, ses scènes de genre et ses portraits36.

Le cul-de-lampe final, non signé, représente une nature morte, renvoyant à la chasse37 :

On pourrait donc y voir une sorte d'écho aux vers dans lesquels Delille loue le caractère pacifique de l'observation naturaliste, mais la présence de raisins incite plutôt à lire l'image comme une allégorie de l'automne. En effet, bien que Delille ait écarté le modèle des quatre saisons dans sa composition, les culs-de-lampe forment, dans l'édition néerlandaise, autant de renvois évidents à ce cycle. Celui du premier chant combine fleurs et instruments aratoires, celui du second évoque les moissons estivales, avec des gerbes de blé et les outils de leur récolte, et le dernier comporte notamment un sapin, un rameau de houx, une hache et un petit nuage de fumée.

À sa sortie, la traduction a été commentée de manière contrastée. Dans la presse hollandaise, deux comptes rendus sur trois attaquent la posture de Bilderdijk :

L'entreprise de Bilderdijk fut encore violemment dénoncée, en 1804, par son compatriote Jan Hendrik Kraane, dans sa Littérature française, poëme en quatre chants.

Mais cette traduction fit l'objet d'une seconde édition, en 1821, à Rotterdam38 et fut aussi régulièrement reprise dans les œuvres complètes de Bilderdijk. En effet, cette réécriture a souvent être présentée par les biographes ultérieurs du poète néerlandais comme une version en soi supérieure au texte original de Delille.


Auteur de la page — Hugues Marchal 2019/06/21 12:26
Relecture — Morgane Tironi 2022/08/06 17:45


1 Il avait émigré en 1795, suite à l'invasion de la Hollande par Pichegru. Il voyagea alors en Allemagne et à Londres, pour ne rentrer en Hollande qu'en 1806 et devenir le professeur de néerlandais de Louis Bonaparte, qui le nomma à l'Institut de Hollande.
2 Willem Bilderdijk, Het buitenleven, in vier zangen (gevolgd naar L'Homme des champs ou les géorgiques françaises, van den Abbé Delille), Amsterdam, Johannes Allart, 1803.
3 Cette antériorité est signalée dans les comptes rendus du travail de Bilderdijk, qui pour sa part date la rédaction de son propre texte de 1802, à la fin du dernier chant (id., p. 156).
4 Pour la justification de ce choix par Bilderdijk, voir plus bas.
5 “A LA TRES HAUTE DAME, MADAME LA BARONNE BIGOT LE VILANDRIE, NÉE VAN HERZEELE. / Ô vous, dont les amicales instances ont tiré mes chants malades et somnolents du sommeil, le sommeil de la mort, qui m’avait séduit ! Vous dont l’œil éloquent et plein d’âme, quand tout me quittait, maltraitait et trompait, a laissé venir jusqu’à moi un ange céleste, porteur d’un réconfort qui sortait de la poitrine ! Dont le cœur… plaignait mon destin ? - Non, si digne de plainte qu’il parût, il s’est ennobli à mes yeux dès lors que vous le jugiez enviable ! Vous dont la force, dont la grandeur d’esprit m’ont fait rougir des miennes, moi dont le cœur s’oubliait dans une plainte inutile ! […] Ah, est-ce avec ces mots vains, plutôt qu’avec mon cœur, que je vous paie pour ce que je vous dois ? - Non, recevez mes remerciements silencieux et mon hommage muet, acceptez ce que mon cœur sans voix peut porter vers vous et […] tolérez que votre nom figure au fronton de ces pages ! / Brunswick, automne 1802” (nous traduisons), id, p. iii-iv.
6 “C’est, si ne me trompe, à l’automne 1800 que quelques dames hollandaises, distinguées par leur goût, leur don artistique et tout ce qui chez une femme peut mériter le nom de talent, ont attiré mon attention sur le poème de l’Abbé Delille, l'Homme des Champs, ou les Géorgiques Françoises, qui venait alors de voir le jour, et tout le monde sait avec quel enthousiasme cette œuvre fut alors reçue et comment elle parut un petit miracle en son genre qui, vraiment, pourrait-on dire, s’élevait au-dessus des nuées. Pour moi, bien loin d’y voir un chef-d’œuvre, ou au fond, d’être content de l’ouvrage, j’y trouvais, avec tout le plaisir d’un amateur de poésie en qui la capacité à discerner la beauté ne s’est pas érodée, une versification constamment correcte, plusieurs beautés de détail et surtout (et de nos jours c’est une des plus grandes raretés et un mérite peu répandu chez les Français, auquel pour ma part j’accorde un grand prix) du bon français.”, id, p. v-vi.
7 “C'est de cette manière que j'avais traduit le premier et le troisième chant (qui est certainement le plus beau, ou plutôt le seul beau chant du poème, car les autres ne présentent que quelques beautés éparses, sans cohérence), lorsque le libraire Allart, d'Amsterdam, ayant annoncé qu'il allait faire paraître une traduction de l'original français, me donna l'idée de me joindre à l'entreprise. Je l'informai de l'avancée de mon travail et pensai pouvoir consacrer mes loisirs à poursuivre la tâche dans laquelle je m'étais engagé ; mais, hélas !, les circonstances changèrent pour moi, mes heures de liberté furent limitées, coupées et emportées par de multiples imprévus et toutes sortes d'occupations nouvelles”, id, p. vi-vii.
8 “Qu'est-ce que propose ma traduction ? Un équivalent fidèle en tous points ? Une pleine uniformité avec le texte d'origine ? – Non, mes chers lecteurs ! – Puisque l'exactitude est un mérite dans une traduction, je m'y suis plié tant que je pensais ne pas devoir m'écarter de l'auteur, mais souvent je m'en suis éloigné à tire d'ailes [littéralement, comme vole le corbeau]. Ce qui me connaissent savent que les sentiments d'un abbé Delille ne sauraient être les miens, et peut-être les cœurs d'un écrivain et de son traducteur n'ont-il jamais autant battu sur des rythmes divergents qu'ici. Je ne suis pas, et je le déclare hautement, un Buffoniste ou un naturaliste à la mode ; je n'ai jamais prétendu m'égaler à Dieu ; je ne flatte pas les opinions régnantes et je ne déteste pas les miennes. En un mot, mes principes diffèrent si infiniment en matière de religion, de philosophie, de physique, de téléologie ou de théorie du droit et de l'Etat, qu'il serait extraordinaire que nos génies poétiques et esthétiques s'accordent étroitement. Grands admirateurs de Delille, reculez ! Il n'y a aucune offense envers vous, tant que cette imitation est correcte. Mais vous, dignes Néerlandais, qui par un amour patriote de la religion, de l'ordre, de la rectitude, de la vérité et de la beauté, chérissez le sol de votre naissance et qui, en tant que chrétiens, protégez la vertu et l'humanité, c'est pour vous que j'ai écrit et je suis sûr que c'est votre voix que je porte”, id, p. viii-ix.
9 “Je ne compte pas donner ici une analyse complète de l'original. Tels que je les ai déjà exposés, les droits qu'il a à la louange, l'absence d'un traitement vraiment poétique du sujet, ainsi que ce qui en découle, ne devaient pas être ôtés de ma traduction, pour qu'elle soit une traduction, c'est-à-dire imite l'original dans sa forme et ses fins. Cependant, voici ce que j'ai pu faire : alléger les outrances, effacer les traces de faux raisonnement et de faux goût (on trouve les deux ici), restreindre la portée des allégations trop larges, préciser les propos trop généraux, clarifier les pensées confuses, redresser les conceptions absolument mauvaises”, id, p. ix.
10 “C'est ainsi que, pour ne mentionner qu'un seul point (la comparaison avec le texte français vous fera prendre conscience des autres transformations et mes petites remarques vous les signalerons ici et là), j'ai évoqué, dans le troisième chant, la formation des tourbières, la création des écluses à la bouche de nos rivières et de nos ports, l'origine des dunes, dans des descriptions plus ou moins détaillées ; dans le deuxième chant, j'ai parlé du mauvais goût lié à ce qu'on appelle les jardins anglais, des principes de la beauté, de l'affaiblissement de nos ruisseaux et rivières par la multiplication des dérivations, de l'insalubrité des régions de plateaux marécageux. C'est ainsi que je me suis aventuré dans les domaines de la lumière du nord, complètement ignorés par l'auteur. Je ne dis rien des ajouts plus ou moins étendus que j'ai fait aux notes de mon prédécesseur, qu'ils soient d'ordre physique ou poétique”, id., p. x.
11 Bilderdijk oppose ici pour la première fois deux termes, Vertaling, la traduction, et Navolging, l'imitation, qu'il a utilisés assez librement jusque là. Navolging implique l'idée d'une création “d'après” un original, plutôt que celle d'une transposition rigoureuse.
12 “Mais tous ces changements, mais l'esprit général néerlandais que j'ai tenté d'insuffler au texte, me rendait impossible d'imaginer encore que l'auteur parlait : je devais me mettre tout entier à sa place. Certaines similitudes dans notre destin partagé de fugitifs m'ont permis de préserver quelques un de ses traits personnels, mais en général j'ai dû les ignorer ou les remplacer par quelque autre chose que me suggérait mon cœur, s'échauffant pour un sujet qui ne m'était pas propre; et peut-être que le poème, par cette substitution de l'un à l'autre, n'a rien perdu en intérêt ou en force. […] Il va de soi que j'ai remplacé, partout où il y avait lieu, les noms français (qu'il s'agisse de ceux d'hommes d'État, de savants, de poètes ou d'artistes) par des noms néerlandais et transféré de nombreux tableaux en Hollande. C'était, de fait, plus naturel. Et puisque mon travail est, en matière de traduction, une imitation, on comprendra facilement que je n'ai pas jugé nécessaire de conserver le désastreux épisode du deuxième chant”, id., p. x-xi.
13 “Pour finir : l'auteur a jeté à la suite de son œuvre une foule de notes, parfois très développées. Je ne dirai rien de celles qui se contentent de citer d'autres poètes avec lesquels il a tenté de se mesurer dans son poème, et dont il aurait vraiment mieux fait de s'abstenir. Elles ne pouvaient pas rester dans ma traduction. Mais il en est beaucoup d'autres, spécialement pour le troisième chant, qui contiennent l'explication plus détaillée de matières restées implicites ou absentes dans les vers. Sans doute s'imposaient-elles ici et là. Pour moi, je pense être assez clair pour que mes lecteurs n'aient pas besoin de clarifications en notes et ils seront d'accord avec moi pour estimer qu'on ne devrait pas placer dans un poème ce qu'on ne maîtrise pas assez pour parvenir à l'y exprimer de manière suffisamment intelligible. Néanmoins, même si l'on rejette l'usage des notes pour expliquer ou clarifier, une note est parfois utile pour établir des fondements qui n'appartiennent pas à la poésie, mais dont on souhaite que le public dispose lors de la lecture, et parmi eux il en est ici quelques-uns qui mérite, outre la lecture et la contemplation, une extrême considération. J'ai raccourci ces notes, mais je ne les ai pas entièrement retirées. On le trouvera les plus concises possible, mais je recommande vivement au lecteur comprenant le français de les lire dans l'original. Il en est, j'y insiste, qui sont très belles et qui méritent une lecture répétée, même si le fait que notre modèle soit un amateur superficiel de la philosophie s'y reconnaît”, id., p. xi-xii.
14 Id., p. xi-xiii.
15 Il s'agit pour mémoire du titre choisi par Brinkmann, terme dans lequel Bilderdijk, comme l'indique sa glose, entend moins la notion d'habitant des champs qu'un sens proche de “créature champêtre”.
16 “C'est certainement le plus simple et le plus naturel, mais c'est aussi le seul qui exprime correctement le sujet. L'Homme des Champs n'est pas un Landman (un propriétaire terrien), ni un Akkerman (un fermier), ni un Veldman (un laboureur). Veldeling est trop risible et désigne un satyre, un sylvain, un faune, et tout ce qu'on voudra y mettre, mais pas l'amateur de la vie à la campagne qui, sans être pour autant un propriétaire terrien, s'installe à la campagne et l'aime – ce qui correspond à l'idée et à l'œuvre de l'écrivain. Seul le mot Buitenleven donne l'idée de la vie que mène une telle personne à la campagne, je n'en connais pas d'autres. Le mot vague de Géorgiques, qui ne dit rien sinon par allusion au poème didactique de Virgile sur l'agriculture, n'est pas traduisible clairement en néerlandais. Dès lors, pour suivre les règles de la langue, ce texte ne devrait pas être appelée Poème de l'agriculture, mais, en accord avec son sujet, L'Agriculture, ce qui est à la fois trop et trop peu pour l'œuvre en question. Je m'en tiens donc à Het Buitenleven. C'est, dans le sens exact du mot néerlandais, ce qui constitue le seul sujet du poème”, id., p. xiii-xiv.
17 Id., p. xiv.
18 Sur ce point, voir les explications fournies dans la fiche relative à la traduction allemande de Döring.
19 Id., p. 100-101.
20 Id., p. 31-34 (les notes disposent de leur propre pagination).
21 Id., p. 35.
22 Id., p. 65-71.
23 Id., p. 65.
24 “J'avoue au moins volontiers qu'en dix ans, je n'ai pas eu sous les yeux un seul poème français digne d'être nommé aux côtés de celui-ci”, id., p. 65.
25 Id., p. 67.
26 Ibid.
27 Ibid.
28 Id., p. 68.
29 Ibid.
30 “Une fois dépouillées de ces liaisons poétiques, les divisions, au lieu de germer naturellement les unes des autres, apparaissent souvent cousues ensemble par de pénibles Mais, Ainsi, Pourtant, etc., raccrochées de façon lâche et malhabile, […] avec une évidente peine à garder le fil des raisonnements engagés”, ibid.
31 Id., p. 69.
32 Ibid.
33 “[…] le cœur résiste à ses tableaux. Or, s'il est vrai que la sensibilité du cœur fait seule le poète, aucun autre mérite ne peut compenser ce manque, pas même la plus riche imagination poétique. Retirez à la nonne sa chasteté, au héros son courage et au poète un cœur tendre, et voyez s'il reste quelque chose”, ibid.
34 Id., p. 70.
35 Id., p. 71.
36 Id., p. 85.
37 Id., p. 126.
38 Willem Bilderdijk, Het buitenleven, in vier zangen (gevolgd naar L'Homme des champs ou les géorgiques françaises, van den Abbé Delille). Tweede Druk, Rotterdam, J. Immmerzeel junior, 1821.